Kaebuste lahendamise kord

Üldine kord

1. Kaebusega (küsimustega) Promelauks OÜ on võimalik pöörduda kõigil, kellele on siin osutatud tervishoiuteenust. Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks pöördumiseks volitus.
2. Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne selle tegelikku saamist.
3. Volitus peab olema kirjalik, vabas vormis, kuid üheselt mõistetav.
4. Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult.
5. Kaebustes sisalduvaid delikaatseid isikuandmeid, sh patsientide terviseandmeid käsitletakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest.
I Kirjalikud kaebused

1. Kirjaliku kaebuse võib esitada vabas vormis, märkides probleemi/kaebuse sisu.
2. Kirjalikuks kaebuseks on posti teel tulnud kaebus, e-kirjana saadetud kaebus või isiklikult üle antud kaebus.
3. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi (või esindaja nimi), kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina, telefonikõnena – vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).
4. Kõik saabunud kirjalikud kaebused registreeritakse, säilitatakse eraldi kaustas.
5. Kirjalikule kaebusele saadetakse 10 päeva jooksul kirjalik vastus juhataja poolt. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat uuest tähtajast.
II Suulised kaebused

1. Suulised kaebused registreeritakse eraldi kaebuste registreerimise üldkaustas: kuupäev, avaldaja nimi, probleemi lühikirjeldus, märge lahenduse kohta.
2. Kaebuse lahendab juhataja ja vastab kohe või vähemalt 10 päeva jooksul, kas suuliselt või kaebuse esitaja tagasiside soovist lähtuvalt kirjalikult. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat uuest tähtajast.
III Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole

Meie asutuses


Eesti Haigekassasse


Terviseametisse


Sotsiaalministeeriumisse


Sotsiaalkindlustusametisse


Eesti Töötukassa